Siden 2007

Om foreningen

om foreningen

Her finder du alt om AnsættelsesAdvokater

AnsættelsesAdvokater blev stiftet i juni 2007 og er i dag den største forening af specialistadvokater. For at blive medlem af foreningen skal man være medlem af Det Danske Advokatsamfund (eller advokatfuldmægtig hos et medlem) og i væsentligt omfang beskæftige sig med ansættelses- og/eller arbejdsret. Foreningen omfatter både praktiserende advokater fra selvstændige advokatvirksomheder og advokater, der er ansat i organisationer eller virksomheder.

Et af AnsættelsesAdvokaters vigtigste formål er at etablere et forum for udveksling af faglig viden og erfaring inden for specialet, herunder via etablering af erfagrupper, samt at sikre kvalificerede efteruddannelsestilbud inden for specialet. 

På denne hjemmeside kan du læse mere om AnsættelsesAdvokater, vedtægter og formål, bestyrelsen, medlemmerne, erfagrupperne, arrangementerne m.v.

ansættelsesadvokater

Bestyrelsen

ansættelsesadvokater

Medlemmer

ansættelsesadvokater

Vedtægter og formål

ansættelsesadvokater

Stiftelsesdokument

ansættelsesadvokater

Kontakt foreningen

ansættelsesadvokater

Medlemskab

ansættelsesadvokater

Samarbejdsaftale med Danske Advokater

ansættelsesadvokater

H.G. Carlsens pris

ansættelsesadvokater

Talentprisen

ansættelsesadvokater

Bestyrelsen

Ansættelsesadvokater blev stiftet i juni 2007 og er i dag den største forening af specialistadvokater. For at blive medlem af foreningen skal man være medlem af Det Danske Advokatsamfund (eller advokatfuldmægtig hos et medlem) og i væsentligt omfang beskæftige sig med ansættelses- og/eller arbejdsret. Foreningen omfatter både praktiserende advokater fra selvstændige advokatvirksomheder og advokater, der er ansat i organisationer eller virksomheder.

 

Advokat (H) Mads Krarup
formand
Mads Krarup Advokatfirma
Balticagade 15 E st
8000 Aarhus C
Mads Krarup er advokat (H) og indehaver af Mads Krarup Advokatfirma. Han har siden 1992 beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden. Han er medforfatter til flere ansættelsesretlige udgivelser. Mads er også medlem af Ligebehandlingsnævnet
Advokat (H) Sabine Shin-Ja Buhl
næstformand

DI
H.C. Andersens Boulevard 18

1553 København V

Sabine Shin-Ja Buhl er advokat i DI’s retssagsenhed og fagleder for DI’s advokatfuldmægtige og yngre advokater. Siden 2002 har Sabine været specialiseret inden for arbejds- og ansættelsesret både på det offentlige og private arbejdsmarked, og hun har en særlig interesse inden for diskriminationsområdet. I den forbindelse har Sabine ført et stort antal sager ved de civile domstole og i det fagretlige system. Sabine underviser ofte både internt og eksternt.

Advokat Ann Marie Willemoes

Ledernes Hovedorganisation

Vermlandsgade 65

2300 København S

Ann Marie Willemoes er advokat i Ledernes retssagsgruppe, hvor hun primært rådgiver og repræsenterer funktionærer med ledelsesansvar og direktører i forhandlingssager og ved de civile domstole. Hun beskæftiger sig med en bred vifte af ansættelsesretlige emner, herunder særligt direktørområdet, bonusordninger og virksomhedsoverdragelser, mv. Ann Marie har tidligere været ansat på arbejdsgiversiden og har derved indsigt i såvel kollektiv arbejdsret som individuel ansættelsesret. Ann Marie har tidligere undervist på det Juridiske Fakultet og underviser ofte internt og eksternt

Advokat (H) Noaman Azzouzi
NÉMETH SIGETTY ADVOKATPARTNERSELSKAB
Frederiksgade 21 2
1265 København K
Noaman Azzouzi er advokat og partner i Nemeth Sigetty Advokatpartnerselskab. Noaman har tidligere været ansat i faglige organisationer og har derved indsigt i såvel kollektiv arbejdsret som individuel ansættelsesret. Han repræsenterer både lønmodtagere, faglige organisationer og virksomheder. Han fører sager i såvel det fagretlige system som ved de almindelige domstole.
Advokat (H) Jacob Sand
Gorrissen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Jacob Sand er partner hos Gorrissen Federspiel. Han beskæftiger sig med en bred vifte af ansættelsesretlige emner. Han har en særlig viden om og forståelse af alle aspekter af EU-ansættelsesret fra sine mere end 3½ år som referendar ved EU-Domstolen og som aktiv procedør for EU-Domstolen. Jacob Sand kombinerer den viden med en dyb indsigt i den kollektive arbejdsret, hvilket har gjort ham til en af de flittigst benyttede selvstændige advokater i sager for Arbejdsretten.
Advokat (H) Helle Nøhr Larsen
SIRIUS Advokater
Dampfærgevej 10 2
2100 København Ø
Helle Nøhr Larsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i mere end 25 år, og har arbejdet med stort set alle aspekter indenfor området. Helle arbejder således både med individuel og kollektiv arbejdsret, både indenfor det offentlige og det private område og rådgiver både nationale og internationale klienter. Helle beskæftiger sig også i vidt omfang med almenvelgørende organisationer og de særlige problemstillinger, som disse organisationer har. Helle rådgiver primært arbejdsgivere, men rådgiver også fra tid til anden direktører og lønmodtagere.
Advokat (L) María Muñiz Auken

HK Danmark

Weidekampsgade 8

2300 København S

María Muñiz Auken er advokat hos HK Danmark, Juridisk Kompetencecenter. Hun har siden 1992 beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret på lønmodtagerside på henholdsvis det offentlige og private område. María har ført en lang række sager ved Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, faglige voldgifter samt ved de civile domstole.

Teamchef, advokat (H) Jeppe Wahl-Brink

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

Islands Brygge 32 D
2300 København S.

Jeppe Wahl-Brink er Arbejdsretschef og advokat (H) i Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor han primært arbejder med sager om kollektiv arbejdsret og udvikling af det fagretlige system. Jeppe har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret, siden han blev uddannet jurist i 2004, og har primært arbejdet på arbejdstagersiden. Han har erfaring fra både det private og det offentlige og har repræsenteret alt fra ufaglærte til akademikere. Som ansat i en hovedorganisation er Jeppe også ofte med i lovgivningsprocesser, og han har bl.a. spillet en centrale rolle i forhandling af trepartsaftaler under corona-pandemien.

Advokat (H) Karina Søndergaard
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab

Nørrebrogade 34-36
8000 Aarhus C

Karina er advokat hos HjulmandKaptain og har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden hun startede som advokatfuldmægtig i 2012. Karina har primært rådgivet arbejdsgivere og har stor erfaring med ansættelsesretlige sager ved de civile domstole. Karina har desuden en HD i Organisation og ledelse fra Aalborg Universitet i 2018, ligesom hun har undervist som ekstern lektor på Aalborg Universitet og som oplægsholder på forskellige ansættelsesretlige kurser/oplæg. Karina står desuden i spidsen for HjulmandKaptains databeskyttelsesteam, og hun har derfor stort kendskab til grænseområderne mellem ansættelsesret og databeskyttelse.

Advokat Niels Mosegaard
bestyrelsessekretær
DJØF
Gothersgade 133
Postboks 2126
1015 København K
Niels Mosegaard er sekretær for bestyrelsen. Niels har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1982, både på det offentlige og private arbejdsmarked. Først i Arbejdstilsynets ferielovkontor, siden i Arbejdsministeriets departement og fra 1997 i Djøf, hvor han primært beskæftiger sig med de privatansatte medlemmer, såsom direktører, advokatfuldmægtige og advokater. Niels har endvidere været udstationeret i AC i forbindelse med strukturreformen og beskikket som dommer i Den Kommunale Tjenestemandsret. Niels underviser såvel internt som eksternt.
Helene Jensen
Arrangementskoordinator
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Helene er foreningens sekretær og håndterer alt administrativt arbejde for foreningen.

ansættelsesadvokater

Vedtægter og formål

Klik på plus ikonet for at se mere.
  § 1. Foreningens formål er indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område, at
 • etablere et forum for drøftelse af de særlige advokatspecifikke spørgsmål, der knytter sig til rådgivning som advokat indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område, nationalt såvel som internationalt
 • styrke fagligheden og kvaliteten af den rådgivning, der ydes af advokater indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige felt,
 • sikre høj kvalitet af advokatydelsen ved tvistløsning
 • bidrage med synspunkter om ny lovgivning og i den offentlige debat i øvrigt
 • arbejde for et kvalificeret og målrettet efteruddannelsestilbud til advokater,
 • facilitere networking og etablering af erfa-grupper,
 • træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål,
 • synliggøre behovet for rådgivning og kendskabet til rådgivningsydelser
 • medvirke til at advokatydelser indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område tager i betragtning de betydelige sociale, personlige og økonomiske implikationer ansættelsesforhold har.

§ 2.
Medlemmer:
Foreningens målgruppe er advokater med speciale eller særlig interesse i ansættelses- eller arbejdsret.
Som medlemmer af foreningen kan optages medlemmer af det danske advokatsamfund og deres fuldmægtige, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret.

§ 3.
Forudsætninger og forpligtelser:
Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen, og er indstillet på at indgå i den gensidige udveksling af viden og deltage i faglige arrangementer.
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

§ 4.
Administration, hjemsted og tegning:
Foreningens administration varetages af Advokaternes Serviceselskab A/S, medmindre generalforsamlingen vedtager andet. Foreningen kan beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Serviceselskabet. Der indgås en samarbejdsaftale mellem foreningen og Serviceselskabet, som fastlægger administrationsopgaverne m.m.
Foreningen har hjemsted i Advokaternes Hus, København.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan give foreningens administrator fuldmagt til at disponere på foreningens vegne i konkrete forhold, herunder til at disponere over foreningens bankkonti og giro.

§ 5.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen i utide, fortsætter bestyrelsen med det tilbageværende antal medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til en generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. december.

Generalforsamlingen indkaldes elektronisk eller ved almindeligt brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 6 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

  På foreningens første generalforsamling vil der ske nyvalg af alle medlemmer i bestyrelsen. Valg sker for 2 år ad gangen, således at halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hver andet år. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden. Hvis der på en generalforsamling skal vælges flere medlemmer end der ordinært er på valg, vælges for 2 år de der har fået flest stemmer og for 1 år de af de valgte, der har fået færrest stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Advokaternes Serviceselskab A/S mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7.
Beslutninger:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, herunder ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning, ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

§ 8.
Kontingent:
Kontingentet fastsættes for et regnskabsår ad gangen af bestyrelsen.

§ 9.
Hæftelse:
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 10.
Kommunikation:
Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk.

§ 11.
Regnskab og revision:
Regnskabsåret er fastsat til den 1.7. – 30.6 det efterfølgende år.
Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 12.
Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske inden den 1. marts med virkning fra den 1. juli samme år.

§ 13.
Ophør:
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 14
Ikrafttrædelse:
Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende møde den 7. juni 2007.

ansættelsesadvokater

Stiftelsdokument

Reguleringen af det danske arbejdsmarked bliver mere og mere intens. Folketinget har over en årrække vedtaget nye love, der på flere områder sætter helt nye normer for samspillet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. I vidt omfang har de nye regler EU retlig oprindelse. Reglerne påvirker ”den danske model” ved at have virkning ved siden af overenskomster eller ved at blive inkorporeret i overenskomster. Et af resultaterne heraf er, at det bliver mangesidigt og komplekst at overskue reglerne og rådgive aktørerne på det danske arbejdsmarked.

Parterne i et ansættelsesforhold er ofte ikke i stand til at overskue alle de regler, der regulerer deres aftale. Det kan bl.a. betyde, at den ene part påberåber sig regler, som den anden part ikke ved aftaleindgåelsen var opmærksom på, og det danner grundlag for et ændret billede af de tvister, der opstår.

Udviklingen af forebyggende redskaber til imødegåelse af tvister efterspørges i stigende grad. Det sker gennem mere fyldestgørende ansættelsesaftaler, udarbejdelse af personalehåndbøger og personalepolitikker og gennem etablering af HR afdelinger i virksomhederne. Disse tiltag har direkte juridiske implikationer.

Globaliseringen og internationaliseringen af ejerkredsen af virksomheder, der agerer på det danske arbejdsmarked kræver, at de særlige danske regler præsenteres og behandles i et internationalt perspektiv.
Samtidig udvikles og moderniseres tvistløsningsmetoderne. Retsplejeloven ændres, der indføres en småsagsproces for sager med en værdi på op til 50.000 kr. og mediation og andre alternativer til retssager vinder indpas.

Efterspørgslen efter kvalificeret rådgivning om ansættelses- og arbejdsret er derfor øget.

Et stigende antal advokater har i konsekvens heraf specialiseret sig i ansættelses- og arbejdsret. På alle afdelingsopdelte advokatkontorer er der afdelinger for ansættelses- og arbejdsret, og der er flere mindre specialist kontorer, der fokuserer alene på denne disciplin.

Advokatsamfundets struktur ændres. Efteruddannelse for advokater bliver obligatorisk. Tilsynet skærpes.

Med rod i en erfa-gruppe af advokater med speciale indenfor ansættelses- og arbejdsret og med støtte fra Advokatrådet, Erhvervsudvalget og Advokaternes Serviceselskab A/S er på den baggrund i dag stiftet foreningen

AnsættelsesAdvokater
Foreningens formål er indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område, at

 • etablere et forum for drøftelse af de særlige advokatspecifikke spørgsmål, der knytter sig til rådgivning som advokat indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område,
 • styrke fagligheden og kvaliteten af den rådgivning, der ydes af advokater indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige felt,
 • bidrage med synspunkter om ny lovgivning og i den offentlige debat i øvrigt,
 • arbejde for et kvalificeret og målrettet efteruddannelsestilbud til advokater,
 • facilitere networking og etablering af erfa-grupper,
 • træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål,
 • synliggøre behovet for rådgivning og kendskabet til rådgivningsydelser,
 • medvirke til at advokatydelser indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område tager i betragtning de betydelige sociale, personlige og økonomiske implikationer ansættelsesforhold har.
  Foreningens målgruppe er advokater med speciale eller særlig interesse i ansættelses- eller arbejdsret. Som medlemmer af foreningen kan optages medlemmer af det danske advokatsamfund og deres fuldmægtige, der i et ikke uvæsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret.

Foreningens vedtægter er godkendt ved stiftelsen og foreningen konstitueret med en bestyrelse, der på sit første møde vælger en formand og en næstformand. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg på foreningens første generalforsamling. Bestyrelsen vil i tilknytning til første generalforsamling arrangere et seminar og en stiftelsesfest.

Foreningen administreres af Advokaternes Serviceselskab.

Foreningen ønsker at samarbejde med Dansk Forening for Arbejdsret og andre faggrupper med beslægtede eller overlappende formål. Foreningen stiftes som et supplement til disse foreninger med særlig fokus på advokaten og advokatens ydelser.

Foreningens første bestyrelse er advokaterne Helene Amsinck, Arvid Andersen, Pernille Backhausen, Yvonne Frederiksen, Jacob Goldschmidt, Mette Klingsten, Helle Nøhr Larsen, Anders Etgen Reitz og Asger Tue Pedersen.

København, den 7. juni 2007
Erfa-gruppen for ansættelses- og arbejdsret

Helene Amsinck
Arvid Andersen
Jan Aarup
Pernille Backhausen
Signe Renée Bundgaard
Yvonne Frederiksen
Birgitte Frølund
Jacob Goldschmidt
Alia Ingerslev
Mette Klingsten
Mads Krarup
Helle Nøhr Larsen
Allan Steen Lynge
Asger Tue Pedersen
Elise Ross-Hansen
Jacob Sand

ansættelsesadvokater

Bliv medlem af foreningen

Alle advokater, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret, kan blive medlem af foreningen. Det gælder naturligvis også virksomheds- og foreningsansatte advokater.
Et medlemskab koster årligt kr. 1.000 ekskl. moms.

Vil du framelde dig?