ansættelsesadvokater

Stiftelsdokument

Reguleringen af det danske arbejdsmarked bliver mere og mere intens. Folketinget har over en årrække vedtaget nye love, der på flere områder sætter helt nye normer for samspillet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. I vidt omfang har de nye regler EU retlig oprindelse. Reglerne påvirker ”den danske model” ved at have virkning ved siden af overenskomster eller ved at blive inkorporeret i overenskomster. Et af resultaterne heraf er, at det bliver mangesidigt og komplekst at overskue reglerne og rådgive aktørerne på det danske arbejdsmarked.

Parterne i et ansættelsesforhold er ofte ikke i stand til at overskue alle de regler, der regulerer deres aftale. Det kan bl.a. betyde, at den ene part påberåber sig regler, som den anden part ikke ved aftaleindgåelsen var opmærksom på, og det danner grundlag for et ændret billede af de tvister, der opstår.

Udviklingen af forebyggende redskaber til imødegåelse af tvister efterspørges i stigende grad. Det sker gennem mere fyldestgørende ansættelsesaftaler, udarbejdelse af personalehåndbøger og personalepolitikker og gennem etablering af HR afdelinger i virksomhederne. Disse tiltag har direkte juridiske implikationer.

Globaliseringen og internationaliseringen af ejerkredsen af virksomheder, der agerer på det danske arbejdsmarked kræver, at de særlige danske regler præsenteres og behandles i et internationalt perspektiv.
Samtidig udvikles og moderniseres tvistløsningsmetoderne. Retsplejeloven ændres, der indføres en småsagsproces for sager med en værdi på op til 50.000 kr. og mediation og andre alternativer til retssager vinder indpas.

Efterspørgslen efter kvalificeret rådgivning om ansættelses- og arbejdsret er derfor øget.

Et stigende antal advokater har i konsekvens heraf specialiseret sig i ansættelses- og arbejdsret. På alle afdelingsopdelte advokatkontorer er der afdelinger for ansættelses- og arbejdsret, og der er flere mindre specialist kontorer, der fokuserer alene på denne disciplin.

Advokatsamfundets struktur ændres. Efteruddannelse for advokater bliver obligatorisk. Tilsynet skærpes.

Med rod i en erfa-gruppe af advokater med speciale indenfor ansættelses- og arbejdsret og med støtte fra Advokatrådet, Erhvervsudvalget og Advokaternes Serviceselskab A/S er på den baggrund i dag stiftet foreningen

AnsættelsesAdvokater
Foreningens formål er indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område, at

  • etablere et forum for drøftelse af de særlige advokatspecifikke spørgsmål, der knytter sig til rådgivning som advokat indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område,
  • styrke fagligheden og kvaliteten af den rådgivning, der ydes af advokater indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige felt,
  • bidrage med synspunkter om ny lovgivning og i den offentlige debat i øvrigt,
  • arbejde for et kvalificeret og målrettet efteruddannelsestilbud til advokater,
  • facilitere networking og etablering af erfa-grupper,
  • træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål,
  • synliggøre behovet for rådgivning og kendskabet til rådgivningsydelser,
  • medvirke til at advokatydelser indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område tager i betragtning de betydelige sociale, personlige og økonomiske implikationer ansættelsesforhold har.
    Foreningens målgruppe er advokater med speciale eller særlig interesse i ansættelses- eller arbejdsret. Som medlemmer af foreningen kan optages medlemmer af det danske advokatsamfund og deres fuldmægtige, der i et ikke uvæsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret.

Foreningens vedtægter er godkendt ved stiftelsen og foreningen konstitueret med en bestyrelse, der på sit første møde vælger en formand og en næstformand. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg på foreningens første generalforsamling. Bestyrelsen vil i tilknytning til første generalforsamling arrangere et seminar og en stiftelsesfest.

Foreningen administreres af Advokaternes Serviceselskab.

Foreningen ønsker at samarbejde med Dansk Forening for Arbejdsret og andre faggrupper med beslægtede eller overlappende formål. Foreningen stiftes som et supplement til disse foreninger med særlig fokus på advokaten og advokatens ydelser.

Foreningens første bestyrelse er advokaterne Helene Amsinck, Arvid Andersen, Pernille Backhausen, Yvonne Frederiksen, Jacob Goldschmidt, Mette Klingsten, Helle Nøhr Larsen, Anders Etgen Reitz og Asger Tue Pedersen.

København, den 7. juni 2007
Erfa-gruppen for ansættelses- og arbejdsret

Helene Amsinck
Arvid Andersen
Jan Aarup
Pernille Backhausen
Signe Renée Bundgaard
Yvonne Frederiksen
Birgitte Frølund
Jacob Goldschmidt
Alia Ingerslev
Mette Klingsten
Mads Krarup
Helle Nøhr Larsen
Allan Steen Lynge
Asger Tue Pedersen
Elise Ross-Hansen
Jacob Sand