ansættelsesadvokater

Statut for H.G. CARLSENS PRIS

Bestyrelsen for AnsættelsesAdvokater har i november 2008 indstiftet H.G. Carlsens pris.

Bestyrelsen for AnsættelsesAdvokater har i november 2008 indstiftet H.G. Carlsens pris.

Advokat H.G. Carlsen var en pioner i udviklingen af den ansættelsesretlige disciplin. Udover en omfattende aktivitet som procedør og rådgiver udgav han i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. Bogen blev til, mens H.G. Carlsen arbejdede som advokat. 6. udgave af værket udkom, før H.G. Carlsen døde i september 2001. Værket var i mange år den ledende funktionærretlige fremstilling og fremstår stadig på trods af adskillige tilkomne værker som en nødvendig del af den ansættelsesretlige litteratur.

Ved indstiftelsen af H.G. Carlsen prisen ønsker AnsættelsesAdvokater at skabe opmærksomhed omkring udviklingen af den ansættelses- og arbejdsretlige disciplin.


AnsættelsesAdvokater vil foretage en årlig tildeling af H.G. Carlsen prisen i forbindelse med foreningens generalforsamling som påskønnelse af en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område.
Modtageren af H.G. Carlsen prisen inviteres til at holde en forelæsning for foreningens medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling og modtager i tilknytning hertil en pris, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen for AnsættelsesAdvokater udpeger en priskomite på tre medlemmer, der udpeger årets modtager af H.G. Carlsen prisen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer af AnsættelsesAdvokater til at fremsende begrundede forslag til modtagere af prisen, men komiteen er ikke bundet heraf. Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden.

København, 13. april 2010
Jacob Goldschmidt, formand

Skema til brug for indstilling til H.G. Carlsen Prisen

Klik på plus ikonet for at se mere.

Tildeling af H. G. Carlsen prisen i 2023

Fra venstre: Pernille Backhausen, Peter Breum, Jens Kristiansen og Børge Dahl.

Priskomiteen udpeger advokat Peter Breum til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2023:

Peter Breum har gennem en lang årrække været en af de førende procesadvokater på det arbejds- og ansættelsesretlige område. Han har ført et meget stort antal retssager ved såvel de almindelige domstole som de fagretlige organer, herunder mere end 50 sager for Højesteret. Han er tillige udpeget som dommersuppleant i Arbejdsretten. Peter Breum har bidraget med flere teoretiske arbejder, herunder som medforfatter til artiklen ”Seksuel chikane” i Ugeskrift for Retsvæsen 1995 og kapitlet om ”Undersøgelseskommissioner og tjenstlige forhør” i 4. udgave af Proceduren fra 2019. Han har tillige indtaget en række kollegiale tillidsposter, herunder som medlem af Advokatnævnet og Advokatsamfundets Regel- og tilsynsudvalg. Han har altid velvilligt stillet sin omfattende viden til rådighed i faglige og kollegiale sammenhænge, herunder i form af talrige foredrag og oplæg ved seminarer og kurser. Peter Breum nyder bred faglig anerkendelse som procedureadvokat, er meget vellidt som kollega, herunder som modpart i retssager, og er alment anerkendt som en fornem repræsentant for advokatstanden.

HG. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Peter Breum har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2023.

København, den 3. august 2023

Pernille Backhausen        Børge Dahl                 
Jens Kristiansen

Tildeling af H. G. Carlsen prisen i 2022

Priskomiteen udpeger advokat Morten Lind Eisensee, fagleder for politisk-juridisk ana-lyse, DI, til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2022:
Morten Lind Eisensee har gennem en mangeårig periode været en fremtrædende aktør inden for det ansættelses- og arbejdsretlige område. Han er en kompetent og engageret advokat med omfattende procedureerfaring og har været med til at påvirke retstilstan-den gennem en række sager ved bl.a. Højesteret og EU-Domstolen, herunder flere prin-cipielle sager om forholdet mellem dansk og EU-ret. Morten Lind Eisensee har ydet en stor indsats som underviser, foredragsholder og formidler på området. Han har således i en årrække undervist som ekstern lektor i Ansættelsesret ved Københavns Universitet og været en væsentlig aktør i forbindelse med Danske Advokaters og DJØF’s arbejds-retlige processpil for studerende. Han har tillige bidraget mere alment til advokatsam-fundet med bl.a. undervisning om procedure på advokatuddannelsen og som medforfat-ter til et kapitel i Proceduren. Morten Lind Eisensee har endvidere bidraget aktivt til det kollegiale miljø, herunder som medlem af bestyrelsen for Ansættelsesadvokater i 6 år og gennem talrige oplæg ved seminarer og møder i forskellige kollegiale sammenhænge. Morten Lind Eisensee nyder bred faglig anerkendelse som procedureadvokat, er med til at fremme gode kollegiale relationer og virker som en fornem repræsentant for standen.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig ind-sats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Morten Ei-sensee har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige områ-de. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2022.

København, den 8. august 2022

Lars Svenning Andersen

Børge Dahl

Jens Kristiansen

Priskomiteen udpeger professor, dr. jur. Ruth Nielsen til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2021:

Ruth Nielsen er en af de førende eksperter inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Hun har været en pioner inden for ligestillingsretten med en række tidlige litterære bidrag som bl.a. Kvindearbejdsret (1979) og Ledelsesret og ligestilling (1986), ligesom hun løbende har været medforfatter af Ligestillingslovene med kommentarer. Med sin doktordisputats Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning (1992) satte Ruth Nielsen – som den første i Danmark – fokus på EF-rettens store betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel. Hun har også efterfølgende leveret en række vægtige bidrag om EU-arbejdsretten, herunder EU-arbejdsret (senest 5. udgave, 2019). Ruth Nielsen har tillige skrevet om talrige andre arbejds- og ansættelsesretlige emner og har velvilligt stillet sin viden til rådighed ved undervisning, kurser og oplæg for såvel studerende som praktikere. Hun har tillige bidraget til det praktiske arbejdsliv som bl.a. medlem af Ligebehandlingsnævnet og formand for HK’s klagenævn. Ruth Nielsen var i en årrække et aktivt medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejdsret og modtog i 2008 Mathildeprisen for et mangeårigt arbejde med kvinders juridiske og politiske rettigheder.

C.G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Ruth Nielsen har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at hun bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2021.

København, den 1. september 2021

Lars Svenning Andersen                       

Børge Dahl                    

Jens Kristiansen

Priskomiteen udpeger advokat Pernille Backhausen til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2020:

Pernille Backhausen er en af landets førende advokater inden for ansættelsesretten. Hun var i 2006 med til at stifte Sirius Advokater og har været helt central i formuleringen af advokatkontorets værdigrundlag og dets udvikling til et mellemstort advokatfirma med specialiseret rådgivning inden for bl.a. det ansættelses- og arbejdsretlige område. Hun har procederet en række principielle sager ved bl.a. Højesteret, og hendes omfattende procedureerfaring kommer også til udtryk ved, at hun er medforfatter på ”Kommenteret Retsplejelov” og redaktionsmedlem på ”Proceduren”. Pernille Backhausen har undervist i Ansættelsesret på den juridiske uddannelse ved Københavns Universitet og har holdt talrige oplæg og foredrag ved faglige arrangementer. Hun har været medlem af Advokatrådet 2007-13, formand for AnsættelsesAdvokater i perioden 2013-19 og har modtaget Advokatsamfundets Fonds hæderspris 2019 for et stort engagement i det kollegiale arbejde og for sit store bidrag til udviklingen inden for arbejds- og ansættelsesret. Pernille Backhausen er yderst vellidt og respekteret som advokat. Hun har en omfattende faglig indsigt og er i kraft af sin professionalisme, etik og kollegialitet alment anerkendt som en af standens ypperste.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Pernille Backhausen har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at hun bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2020.

København, den 4. august 2020

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen»

Priskomiteen udpeger advokat Morten Langer til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2019: Morten Langer har beskæftiget sig med det ansættelses- og arbejdsretslige område på et højt fagligt niveau siden han afsluttede sin juridiske uddannelse i 1990. Han er en af de førende eksperter inden for ansættelsesretten, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en række bøger, som han er forfatter eller medforfatter til. Det gælder i første række værket ”Konkurrence- og kundeklausuler” (Karnov Group, 1999, nu 5. udgave, 2016), men og-så de senere værker “Rekrutteringsbegrænsninger – herunder jobklausuler” (Thomson Reuters Professional, 2009) og “Incentives og bonusordninger” (Karnov Group, 2012, nu 2. udgave, 2015). Morten Langer har omfattende procedureerfaring og har procederet flere principielle sager ved bl.a. Højesteret og EU-Domstolen. Han har tillige undervist på universitetsniveau og har givet talrige oplæg og foredrag ved faglige arrangementer og kurser. Morten Langer er bredt anerkendt for sine kvaliteter som procedureadvokat på området og for sin dybe faglige indsigt, ligesom han har bidraget aktivt til at fremme gode kollegiale relationer og er alment værdsat som en fremtrædende repræsentant for standen. H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Morten Langer har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2019. København, den 13. august 2019 Lars Svenning Andersen Børge Dahl Jens Kristiansen

Priskomiteen udpeger advokat Morten Ulrich til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2018:

Morten Ulrich har i mere end 30 år beskæftiget sig med det ansættelses- og arbejdsretslige område på et højt fagligt niveau. Han er en kapacitet inden for både ansættelsesretten og den kollektive arbejdsret og i forhold til både det private og det offentlige arbejdsmarked.

På billedet ses fra venstre Jens Kristiansen, Børge Dahl, Morten Ulrich, Pernille Backhausen og Lars Svenning Andersen.

Morten Ulrich har en omfattende procedureerfaring og er bredt anerkendt som en af fagets ypperste procedører. Han har ført et stort antal principielle sager ved Højesteret om en bred kreds af spørgsmål og har derved også været med til at påvirke retsudviklingen på en række ansættelsesretlige områder. Han er tillige med-forfatter på den seneste udgave af ”Funktionærret” (5. udgave fra 2016), der er et standardværk for praktiserende advokater inden for retsområdet. Morten Ulrich har altid været generøs med sin omfattende viden og har holdt talrige foredrag, kurser og oplæg ved faglige arrangementer. Det gælder også i forhold til den særlige viden, han har opbygget om diskriminationsretlige spørgsmål via sit mangeårige medlemskab af Ligebehandlingsnævnet. Han er tillige en yderst vellidt og respekteret advokat, der i kraft af sin professionalisme, etik og kollegialitet virker som et godt forbillede for kolleger og som en fornem repræsentant for standen.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Morten Ulrich har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2018.

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsens pris.

På billedet ses fra venstre mod højre Børge Dahl, foreningens formand Pernille Backhausen, Finn Schwarz og Lars Svenning Andersen

Priskomiteen udpeger advokat Finn Schwarz til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2017.
Finn Schwarz har gennem en mangeårig periode beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på et højt fagligt niveau. Hans virke favner bredt, fra den klassiske ansættelsesret, over direktørforhold til arbejdsskade- og arbejdsmiljøret. Finn Schwarz har ført et stort antal rets- og voldgiftssager, herunder principielle sager ved Højesteret. Han er forfatter og medforfatter af en række praktisk anvendelige bøger om en bred vifte af ansættelsesretlige temaer. Han har stillet sin viden og erfaring til rådighed som foredragsholder og underviser ved talrige kurser og fag-lige arrangementer. Derudover har Finn Schwarz ydet en betydelig kollegial ind-sats som bestyrelsesmedlem og næstformand i AnsættelsesAdvokater og som medlem af Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret. Hans høje faglige niveau, fairness og vilje til at lytte til andre og søge løsninger er særdeles værdsat i behandlingen af tvister og gennemsyrer hele hans faglige virke.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en sær-lig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Finn Schwarz har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættel-sesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2017.

København, den 2. august 2017

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Helene Amsinck årets H.G. Carlsens pris.

På billedet ses fra venstre mod højre foreningens næstformand Finn Schwarz og formand Pernille Backhausen, Helene Amsinck og Jens Kristiansen

Priskomiteen udpeger advokat Helene Amsinck til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2016.

Helene Amsinck har gennem en mangeårig periode beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på et højt fagligt niveau. Hun har været den ledende skikkelse i udviklingen af arbejds- og ansættelsesretten som et selvstændigt kompetenceområde i et af landets største advokatfirmaer og i opbygningen af et de mest anvendte arbejds- og ansættelsesretlige miljøer i advokatfirmaer uden for København. Hendes store faglige ekspertise ytrer sig også i form af et medlemskab af bestyrelsen for Dansk HR (fra 2002) og som medredaktør af Karnov HR guide. Hun har tillige fungeret som ekstern lektor i ansættelses- og arbejdsret ved Aarhus Universitet (2007-2009). Hun har i stigende grad opbygget et europæisk og internationalt netværk, herunder som medlem af bestyrelsen for European Employment Lawyers’ Association (fra 2015). Hun har løbende ydet en markant kollegial indsats, herunder som arrangør af og oplægsholder ved kollegiale og faglige arrangementer og som medlem af bestyrelsen for Ansættelsesadvokater (2007-2013). Helene Amsinck er blandt kolleger alment anerkendt for en høj faglig og kollegial standard.
H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Helene Amsinck har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at hun bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2016.

København, den 12. august 2016

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Nicolai Westergaard årets H.G. Carlsens pris.

På billedet ses fra venstre mod højre Lars Svenning Andersen, Nicolai Westergaard, Børge Dahl og foreningens formand Pernille Backhausen

Nicolai Westergaard har over en mangeårig periode været fremtrædende repræ-sentant for den voksende gruppe af dygtige og engagerede advokater, som har specialiseret sig i arbejdslivets mangeartede forhold. Hans arbejdsfelt spænder vidt – lige fra kollektiv arbejdsret, over ansættelsesret til arbejdsskadesikring. Han har ført adskillige principielle retssager, herunder sager ved Højesteret, og været bisidder for ministre og embedsmænd i en række kommissioner. Hans ar-bejde har været kendetegnet ved et højt fagligt niveau og stort engagement i små som store sager og af klassiske dyder som ordentlighed, grundighed og god kolle-gial opførsel. Han har tillige gennem hele 30 år fungeret som ordinær dommer i Arbejdsretten, og han har i en lang årrække stillet sin faglige indsigt og erfaring til rådighed ved undervisning og kurser for arbejdslivets praktikere. Nicolai Wester-gaard har gennem mere end 40 års advokatvirke opnået en dybtgående indsigt i den danske model og dens grundlæggende værdier. Hans indsats på området er alment respekteret.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en sær-lig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Nicolai Westergaard har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og an-sættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2015.

København, den 14. august 2015

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen

Priskomiteen i foreningen AnsættelsesAdvokater har tildelt advokaterne Leo Lybæk Hansen og Helge Werner årets H.G. Carlsens pris.

På billedet ses fra venstre mod højre Lene Court-Payen, Børge Dahl, Leo Lybæk Hansen, foreningens formand Pernille Backhausen, Helge Werner og Jens Kristiansen.

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner

Priskomiteen udpeger afdelingschef Leo Lybæk Hansen og arbejdsretschef Helge Werner til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2014.

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har over en mangeårig periode været fremtrædende repræsentanter for de grundlæggende værdier i den danske arbejdsmarkedsmodel. De har løbende bidraget til at anvende og udvikle det arbejdsretlige system i en tillidsfuld og samarbejdspræget ånd mellem arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Det gælder lige fra håndteringen af daglige konflikter på den enkelte arbejdsplads, over vanskelige overenskomstfornyelser og principielle retssager til reformer af det arbejdsretlige system. Begge har ydet markante faglige bidrag som bl.a. faste procedører i Arbejdsretten, deltagere i en række lovforberedende udvalg og centrale aktører i den løbende implementering af EU-direktiver i dansk arbejds- og ansættelsesret. Deres indsats har været kendetegnet ved et stort fagligt engagement, fokus på konstruktive løsninger og respekt for modpartens synspunkter.

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har tillige i deres daglige virke været med til at fremme gode kollegiale relationer på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Det har også ytret sig i deres engagerede virke som bestyrelsesmedlemmer i Dansk Forening for Arbejdsret siden foreningens oprettelse for mere end 20 år siden. De har også løbende været med til at debattere aktuelle problemstillinger af bred interesse for kolleger inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. De har altid været villige til at stille deres omfattende viden og indsigt i det arbejdsretlige system til rådighed for både kolleger og andre interesserede, herunder som undervisere og oplægsholdere på talrige kurser og konferencer.
H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at de sammen bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2014.

København, den 12. september 2014

Lars Svenning Andersen
Børge Dahl
Jens Kristiansen

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Jacob Goldschmidt årets H.G. Carlsens pris. Jacob Goldschmidt modtager prisen som en hæder for en ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. Jacob Goldschmidt er en af de markante advokatprofiler på lønmodtagerside, og har ført et stort antal retssager for både faglige organisationer og enkeltpersoner. Gennem sit advokatvirke har han været med til at udvikle det arbejds- og ansættelsesretlige område via en række principielle retssager ved Højesteret, EU-Domstolen og andre retsorganer. Blandt andet har han ført mange principielle og komplekse sager om aktieaflønningsprogrammer. Jacob Goldschmidt har desuden bidraget markant i kollegiale sammenhænge. For eksempel er han medstifter af foreningen for Ansættelsesadvokater, som han har fungeret som formand for siden 2007, hvor foreningen blev stiftet. Han har blandt andet herigennem en stor del af æren for at sikre advokaters efteruddannelse på et højt fagligt niveau inden for hele det arbejds- og ansættelsesretlige område. Desuden har han bidraget til at fremme gode kollegiale relationer på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverside fx gennem etablering af erfa-grupper. Endvidere er han en efterspurgt oplægsholder ved seminarer og konferencer. Jacob Goldschmidt er partner hos advokatfirmaet Elmer & Partnere. Han underviser endvidere jura-studerende på Københavns Universitet og fuldmægtige på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse. Samtidig med hæderen modtager Jacob Goldschmidt en pris på 25.000 kr. Prisen er opkaldt efter advokat H.G. Carlsen, som var pioner i den ansættelsesretlige disciplin. Han var en meget aktiv procedør og rådgiver og udgav i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. H.G. Carlsen døde i 2001. Prisen tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”, og priskomiteen består af tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, professor, dr. jur. Jens Kristiansen og advokat Jørgen Boe. Ansættelsesadvokater er en brancheforening for advokater med speciale i ansættelsesret, og H.G. Carlsen-prisen er derfor den største anerkendelse, der kan gives kolleger i kredsen af Ansættelsesadvokater. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Yvonne Frederiksen, næstformand for Ansættelsesadvokater, Advokatfirmaet Norrbom Vinding, mobil 21 68 41 29

Priskomiteen udpeger højesteretspræsident Børge Dahl til at modtage H. G. Carlsens pris.


På billedet ses Børge Dahl omgivet af fra venstre mod højre af foreningens formand Jacob Goldschmidt og Jens Kristiansen.

Børge Dahl har gennem mange år ydet et markant bidrag til udviklingen af det arbejds- og ansættelsesretlige område. Det er i første række sket gennem en omfattende dommervirksomhed, herunder som højesteretsdommer fra 1996 – præsident fra 2010 – og næstformand henholdsvis formand for Arbejdsretten fra 1998-2010. Gennem sin dommervirksomhed har Børge Dahl været med til at afsige en lang række domme om væsentlige, principielle ansættelsesretlige spørgsmål inden for hele det arbejds- og ansættelsesretlige område. Han har ydermere været flittigt benyttet af arbejdsmarkedets parter som opmand i et meget stort antal faglige voldgiftssager, afskedigelsesnævnssager m.m. Børge Dahl har tillige varetaget en række andre vigtige hverv, herunder fungeret som formand for Beskæftigelsesministeriets udvalg om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, hvis betænkning fra 2007 ligger til grund for arbejdsretslovens nye regler om faglige voldgiftsretter. Han har ydermere været en aktiv formand for Dansk Forening for Arbejdsret i en længere periode, herunder været initiativtager til det jubilæumsskrift om Arbejdsretten gennem 100 år, som er blevet skrevet af Niels Waage med økonomisk støtte fra foreningen. Børge Dahl har løbende stillet sin omfattende indsigt til rådighed for andre i form af talrige oplæg ved konferencer, seminarer og andre faglige arrangementer.

H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Børge Dahl har ydet en ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at Børge Dahl bør modtage H. G. Carlsens pris for 2012.

Mette Klingsten har modtaget H. G. Carlsen prisen i 2011.På Ansættelsesadvokaters seminar fredag den 11. november 2011 blev H.G. Carlsen prisen uddelt for anden gang. Modtageren udpeges af en priskomite bestående af tidl. højesteretsdommer Poul Sørensen, Advokat Jørgen Boe, Kromann Reumert og professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet.


På billedet ses Mette Klingsten omgivet af fra venstre mod højre Jørgen Boe, Jens Kristiansen og foreningens formand Jacob Goldschmidt.

Tildeling af H. G. Carlsens pris i 2011
Priskomiteen udpeger advokat Mette Klingsten til at modtage H. G. Carlsens pris. Mette Klingsten har gennem mange år arbejdet med det arbejds- og ansættelsesretlige område som specialområde. Som advokat har hun en markant faglig og saglig rofil med sans for de store linjer, men også med blik for detaljen. Hun har procederet mange ansættelsesretlige sager ved domstolene og ydet rådgivning til en lang række danske og udenlandske virksomheder. Det høje faglige niveau kommer også til udtryk i flere bøger inden for det ansættelsesretlige område, navnlig ”Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse” (eneforfatter) samt ”Masseafskedigelse” og ”Personalehåndbogen – Jura og HR” (begge som medforfatter). Endvidere har hun haft en omfattende undervisningsvirksomhed inden for især det ansættelsesretlige område, herunder som ekstern lektor i ”Individuel ansættelsesret” ved Københavns Universitet, hvor hun i 2003 blev kåret som ”Årets underviser” af de studerende ved Det Juridiske Fakultet. Siden foråret 2010 har hun løbende formidlet sin omfattende ansættelsesretlige viden via en fast klumme i Berlingske Business (”Nyt om arbejdsret”). Hertil kan føjes, at Mette Klingsten er en vellidt kollega, som har ydet mange væsentlige bidrag i kollegiale sammenhænge, herunder som medlem af bestyrelsen for AnsættelsesAdvokater.

H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Mette Klingsten har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at hun bør modtage H. G. Carlsens pris for 2011.

Jørgen Boe
Jens Kristiansen
Poul Sørensen

Mariann Norrbom og Lars Svenning Andersen fik som de første H. G. Carlsen prisen 2010.

På Ansættelsesadvokaters seminar fredag den 12. november 2010 blev H.G. Carlsen prisen for første gang uddelt. Modtageren udpeges af en priskomite bestående af tidl. højesteretsdommer Poul Sørensen, Advokat Jørgen Boe, KromannReumert og professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet. Under festlige rammer med deltagelse af ca. 200 af foreningens medlemmer overrakte priskomiteen prisen på 25.000 kr. til hver af modtagerne.


På billederne ses Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom omgivet af fra højre mod venstre Jørgen Boe, Poul Sørensen og foreningens formand Jacob Goldschmidt.

Tildelingerne var skriftligt motiveret med følgende ord:

Tildeling af H. G. Carlsens pris i 2010
Priskomiteen udpeger advokaterne Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom til at modtage H. G. Carlsens pris.
Lars Svenning Andersen har gennem sine mange år som advokat procederet en lang række ansæt-telsesretlige sager både for Højesteret og for EF-domstolen. Hertil kommer hans omfattende og betydende for¬fatterskab inden for det ansættelsesretlige område, navnlig ”Funktionærret” og ”Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse”. Begge værker er fagligt anerkendte og har spillet en stor rolle i praksis, lige som ”Funktionærret” indbragte ham en ph.d.-grad ved Aarhus Universitet. Endvidere har han haft en omfattende undervisnings¬virksomhed inden for det ansættelses- og arbejdsretlige område ved både Aarhus Universitet og private kursusudbydere. Endelig har han i adskillige år virket som dommer i Arbejdsretten.

Mariann Norrbom har været en drivende kraft i udviklingen af det arbejds- og ansættelsesretlige område som et specialistområde inden for advokatbranchen, herunder som medstifter af Norrbom Vinding i 1998 og gennem et aktivt, mangeårigt engagement i det kollegiale miljø. Hertil kommer, at hun har procederet en række store og principielle sager ved Højesteret og andre domstole. Ydermere har hun været en fremtrædende dansk repræsentant i internationale advokatfora, herunder International Bar Association (bl.a. som co-chair) og European Employment Lawers’ Association (medstifter og bestyrelsesmedlem). Endelig fungerer hun som dansk rapportør for tidsskriftet European Employment Law Cases.

H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at både Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne særlige baggrund finder vi, at de begge bør være de første modtagere af H. G. Carlsens pris.

Jørgen Boe
Jens Kristiansen
Poul Sørensen

Efter tildelingen forelæste Lars Svenning Andersen over udviklingen i den ansættelsesretlige disciplin gennem de seneste 30 år. Lars fremhævede EUs påvirkning af reguleringen af ansættelsesforhold og kauserede over udvalgte sager. Mariann Norrbom forelæste over fremtiden for og internationaliseringen af der ansættelsesretlige univers. Fokus var på en undersøgelse blandt mere end 100 multinationale virksomheders syn på de vigtigste udfordringer, som HR administratorer står overfor i de kommende år.

En stor tak skal lyde til priskomiteen for deres arbejde og et stort tillykke til modtagerne.