ansættelsesadvokater

Om Yngre AnsættelsesAdvokater

Yngre AnsættelsesAdvokater er en netværksgruppe i foreningen AnsættelsesAdvokater. Advokater og advokatfuldmægtige, der er medlemmer af AnsættelsesAdvokater, med op til syv års advokatanciennitet er automatisk medlem af Yngre AnsættelsesAdvokater og har adgang til at deltage i arrangementer, der omfatter specialiserede kurser, gå-hjem-møder og deltagelse i ERFA-grupper.

Det er et af Yngre AnsættelsesAdvokaters vigtigste mål at skabe et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, få ny viden og skabe et netværk af andre specialister inden for arbejds- og ansættelsesret. Yngre AnsættelsesAdvokater har derfor etableret særlige ERFA-grupper for yngre advokater og advokatfuldmægtige, der er tænkt som et supplement til ERFA-grupperne hos AnsættelsesAdvokater. På samme måde fungerer Yngre AnsættelsesAdvokaters kurser og gå-hjem-møder som bidrag til den obligatoriske efteruddannelse.

Yngre AnsættelsesAdvokater administreres af en styregruppe bestående af syv medlemmer. Styregruppens primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for medlemmerne med fokus på aktuelle emner, der er relevante for denne gruppe, ligesom styregruppen arbejder med at facilitere ”networking” blandt medlemmerne. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for AnsættelsesAdvokater.

I de øvrige punkter på denne side kan du læse mere om Yngre AnsættelsesAdvokater og dens formål, styregruppen, ERFA-grupperne, arrangementerne m.v. Vi håber, at du finder de informationer, du søger på hjemmesiden. Hvis det ikke er tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte et medlem af styregruppen. Kontaktinformationer finder du under punktet ”Kontakt Yngre AnsættelsesAdvokater”.

Yngre Ansættelsesadvokater

Styregruppen

Emilie Byskov

Copenhagen Infrastructure Service Co.
Amerika Plads 29
2100 København Ø

Helene Vang Ebbehøj

Kromann Reumert 
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Kristine Sofie Schlüter
REPRÆSENTANT I BESTYRELSEN FOR ANSÆTTELSESADVOKATER

Bech-Bruun
Langelinie Alle 35
2100 København Ø

Oliver Riise

Scandinavian Airlines System
Amager Strandvej 392
2770 Kastrup

Johan Gustav Dein

IUNO
Njalsgade 19 C 3
2300 København S

Anne Katrine Post

Accura
Alexandriagade 8
2150 Nordhavn

Lea Emilie Dam

Dansk Erhverv
Slotsholmsgade 1
1217 København K

Katharina Sofie Storm Kristoffersen

FOA
Staunings Plads 1
1790 København V

Yngre Ansættelsesadvokater

Styregruppens virke

Yngre AnsættelsesAdvokater administreres af en styregruppe, hvis primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for AnsættelsesAdvokaters anciennitetsmæssigt yngre medlemmer. Arrangementerne bliver tilrettelagt og fagligt tilpasset til advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet, og det er derfor som udgangspunkt alene denne målgruppe, der har adgang til arrangementerne. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for AnsættelsesAdvokater.

Derudover arbejder styregruppen blandt andet med at facilitere networking og etablering og vedligeholdelse af ERFA-grupper.

Styregruppen mødes fast fire gange årligt med henblik på at evaluere afholdte arrangementer og planlægge fremtidige arrangementer. Derudover mødes gruppen efter behov, f.eks. i forbindelse med administrering af Talentprisen. Deltagerne i styregruppen skiftes til at være tovholder på arrangementerne.


Styregruppen består af syv medlemmer med jævn repræsentation fra lønmodtager- og arbejdsgiverside. Der er ingen fast siddeperiode i styregruppen, og medlemmerne af styregruppen kan til enhver tid udtræde. Medlemskab af styregruppen forudsætter aktiv deltagelse i gruppemøderne og aktiv involvering i planlægningen af arrangementerne m.v.

Styregruppen udpeger for et år ad gangen et styregruppemedlem, der som observatør deltager som repræsentant for styregruppen på bestyrelsesmøderne i AnsættelsesAdvokater.

Nye deltagere i styregruppen optages løbende efter behov og ved en deltagers udtræden af den siddende styregruppe. Nye deltagere udpeges af den siddende styregruppe baseret på en samlet vurdering af interesse og engagement og hensynet til arbejdsgiver- og lønmodtagervægtningen i styregruppen. I tilfælde af, at flere relevante kandidater udtrykker ønske om at deltage i styregruppen, vil udvælgelsen om nødvendigt ske ved lodtrækning. Styregruppen modtager altid gerne henvendelse fra medlemmer af AnsættelsesAdvokater, der er interesseret i at bidrage til styregruppens arbejde.

Yngre Ansættelsesadvokater

Medlemmer

Som medlem af AnsættelsesAdvokater har man automatisk adgang til at deltage i Yngre AnsættelsesAdvokaters arrangementer, og det er derfor en forudsætning for deltagelsen i disse arrangementer, at man er medlem af AnsættelsesAdvokater. Arrangementerne i Yngre AnsættelsesAdvokater er dog som overvejende udgangspunkt alene for medlemmer af AnsættelsesAdvokater med op til syv års advokatanciennitet, og arrangementerne er tillige planlagt og tilrettelagt til denne målgruppe.

For at blive medlem af AnsættelsesAdvokater skal man være medlem af Det Danske Advokatsamfund (eller advokatfuldmægtig autoriseret under et medlem heraf) og i væsentligt omfang beskæftige sig med ansættelses- og/eller arbejdsret. AnsættelsesAdvokater og derved også Yngre AnsættelsesAdvokater omfatter både praktiserende advokater fra selvstændige advokatvirksomheder og advokater, der er ansat i organisationer eller virksomheder.

Yngre Ansættelsesadvokater

ERFA-Grupper

Yngre AnsættelsesAdvokater har oprettet særlige ERFA-grupper. ERFA-grupperne i Yngre AnsættelsesAdvokater er ikke tænkt som et alternativ til ERFA-grupperne hos AnsættelsesAdvokater, men derimod som et supplement, hvor det er muligt for advokatfuldmægtige og nye advokater at stille spørgsmål, drøfte emner og deltage i diskussioner, der for erfarne og garvede kollegaer kan være overflødige eller i nogle tilfælde fremstå ”ligetil”.

Møderne i ERFA-grupperne tiltænkes at skulle afholdes kvartalsvist eller halvårligt afhængigt af, hvad den enkelte gruppe beslutter. Koordinatoren på de enkelte møder vil være den person, der er vært for mødet. De enkelte emner for ERFA-gruppernes diskussioner besluttes af medlemmerne fra gang til gang.

Hvis du ønsker at deltage i en ERFA-gruppe gennem Yngre AnsættelsesAdvokater, eller hvis du ønsker at høre mere, er du velkommen til at skrive til Lea Emilie Dam (leda@danskerhverv.dk)

ansættelsesadvokater

Kontakt Yngre Ansættelsesadvokater

Styregruppen for Yngre AnsættelsesAdvokater modtager altid gerne ris og ros eller forslag til nye arrangementer mv. Hvis du ønsker at kontakte styregruppen for Yngre AnsættelsesAdvokater kan du skrive en e-mail på lpe@danskeadvokater.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte et medlem af styregruppen direkte – kontaktinformationer finder du under punktet ”Styregruppen”.