ansættelsesadvokater

Vedtægter og formål

 • § 1. Foreningens formål er indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område, at
 • etablere et forum for drøftelse af de særlige advokatspecifikke spørgsmål, der knytter sig til rådgivning som advokat indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område, nationalt såvel som internationalt
 • styrke fagligheden og kvaliteten af den rådgivning, der ydes af advokater indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige felt,
 • sikre høj kvalitet af advokatydelsen ved tvistløsning
 • bidrage med synspunkter om ny lovgivning og i den offentlige debat i øvrigt
 • arbejde for et kvalificeret og målrettet efteruddannelsestilbud til advokater,
 • facilitere networking og etablering af erfa-grupper,
 • træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål,
 • synliggøre behovet for rådgivning og kendskabet til rådgivningsydelser
 • medvirke til at advokatydelser indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område tager i betragtning de betydelige sociale, personlige og økonomiske implikationer ansættelsesforhold har.

§ 2.
Medlemmer:
Foreningens målgruppe er advokater med speciale eller særlig interesse i ansættelses- eller arbejdsret.
Som medlemmer af foreningen kan optages medlemmer af det danske advokatsamfund og deres fuldmægtige, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret.

§ 3.
Forudsætninger og forpligtelser:
Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen, og er indstillet på at indgå i den gensidige udveksling af viden og deltage i faglige arrangementer.
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

§ 4.
Administration, hjemsted og tegning:
Foreningens administration varetages af Advokaternes Serviceselskab A/S, medmindre generalforsamlingen vedtager andet. Foreningen kan beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Serviceselskabet. Der indgås en samarbejdsaftale mellem foreningen og Serviceselskabet, som fastlægger administrationsopgaverne m.m.
Foreningen har hjemsted i Advokaternes Hus, København.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan give foreningens administrator fuldmagt til at disponere på foreningens vegne i konkrete forhold, herunder til at disponere over foreningens bankkonti og giro.

§ 5.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen i utide, fortsætter bestyrelsen med det tilbageværende antal medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til en generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. december.

Generalforsamlingen indkaldes elektronisk eller ved almindeligt brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 6 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

  På foreningens første generalforsamling vil der ske nyvalg af alle medlemmer i bestyrelsen. Valg sker for 2 år ad gangen, således at halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hver andet år. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden. Hvis der på en generalforsamling skal vælges flere medlemmer end der ordinært er på valg, vælges for 2 år de der har fået flest stemmer og for 1 år de af de valgte, der har fået færrest stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Advokaternes Serviceselskab A/S mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7.
Beslutninger:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, herunder ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning, ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

§ 8.
Kontingent:
Kontingentet fastsættes for et regnskabsår ad gangen af bestyrelsen.

§ 9.
Hæftelse:
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 10.
Kommunikation:
Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk.

§ 11.
Regnskab og revision:
Regnskabsåret er fastsat til den 1.7. – 30.6 det efterfølgende år.
Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 12.
Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske inden den 1. marts med virkning fra den 1. juli samme år.

§ 13.
Ophør:
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 14
Ikrafttrædelse:
Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende møde den 7. juni 2007.