Yngre Ansættelsesadvokater

Medlemmer

Som medlem af AnsættelsesAdvokater har man automatisk adgang til at deltage i Yngre AnsættelsesAdvokaters arrangementer, og det er derfor en forudsætning for deltagelsen i disse arrangementer, at man er medlem af AnsættelsesAdvokater. Arrangementerne i Yngre AnsættelsesAdvokater er dog som overvejende udgangspunkt alene for medlemmer af AnsættelsesAdvokater med op til syv års advokatanciennitet, og arrangementerne er tillige planlagt og tilrettelagt til denne målgruppe.

For at blive medlem af AnsættelsesAdvokater skal man være medlem af Det Danske Advokatsamfund (eller advokatfuldmægtig autoriseret under et medlem heraf) og i væsentligt omfang beskæftige sig med ansættelses- og/eller arbejdsret. AnsættelsesAdvokater og derved også Yngre AnsættelsesAdvokater omfatter både praktiserende advokater fra selvstændige advokatvirksomheder og advokater, der er ansat i organisationer eller virksomheder.

Yngre Ansættelsesadvokater

Styregruppens virke

Yngre AnsættelsesAdvokater administreres af en styregruppe, hvis primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for AnsættelsesAdvokaters anciennitetsmæssigt yngre medlemmer. Arrangementerne bliver tilrettelagt og fagligt tilpasset til advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet, og det er derfor som udgangspunkt alene denne målgruppe, der har adgang til arrangementerne. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for AnsættelsesAdvokater.

Derudover arbejder styregruppen blandt andet med at facilitere networking og etablering og vedligeholdelse af ERFA-grupper.

Styregruppen mødes fast fire gange årligt med henblik på at evaluere afholdte arrangementer og planlægge fremtidige arrangementer. Derudover mødes gruppen efter behov, f.eks. i forbindelse med administrering af Talentprisen. Deltagerne i styregruppen skiftes til at være tovholder på arrangementerne.


Styregruppen består af syv medlemmer med jævn repræsentation fra lønmodtager- og arbejdsgiverside. Der er ingen fast siddeperiode i styregruppen, og medlemmerne af styregruppen kan til enhver tid udtræde. Medlemskab af styregruppen forudsætter aktiv deltagelse i gruppemøderne og aktiv involvering i planlægningen af arrangementerne m.v.

Styregruppen udpeger for et år ad gangen et styregruppemedlem, der som observatør deltager som repræsentant for styregruppen på bestyrelsesmøderne i AnsættelsesAdvokater.

Nye deltagere i styregruppen optages løbende efter behov og ved en deltagers udtræden af den siddende styregruppe. Nye deltagere udpeges af den siddende styregruppe baseret på en samlet vurdering af interesse og engagement og hensynet til arbejdsgiver- og lønmodtagervægtningen i styregruppen. I tilfælde af, at flere relevante kandidater udtrykker ønske om at deltage i styregruppen, vil udvælgelsen om nødvendigt ske ved lodtrækning. Styregruppen modtager altid gerne henvendelse fra medlemmer af AnsættelsesAdvokater, der er interesseret i at bidrage til styregruppens arbejde.